03-5688444 מכניק און-ליין

תקנון

כללי

המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם היוצר קשר, המבקר ו/או רוכש מוצר באתר האינטרנט של מכניק בע"מ באמצעות רשת האינטרנט. המונח "אתר" להלן משמעו אתר האינטרנט של 'מכניק בע"מ'. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

מידע ושינויים

כל מידע, מחירים ומפרטים טכניים באתר זה עלולים להיות נתונים לשינויים ללא התראה מוקדמת וללא התחייבות 'מכניק בע"מ' לשמור המידע הישן.

זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי 'מכניק בע"מ', כולל אלו המתפרסמים באתר זה, שייכות ל'מכניק בע"מ', אלא אם כן נקבע באופן מפורש בין 'מכניק בע"מ' לבין מי מספקיה כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו וכל מידע המופיע באתר (להלן: החומר המוגן). כמו-כן יובהר בזאת כי האתר, על כל תכניו ומרכיביו, הינם בבעלות מלאה של 'מכניק בע"מ'. זכויות היוצרים תחולנה כאמור במלואן, אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשרד.

שימוש באתר

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשרד. המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא המשרד ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

הזמנה ואחריות מוצר

'מכניק בע"מ' מחוייבת לספק למזמין/ה את המוצר/ים המצויינים ומפורטים בטופס ההזמנה המופק על ידי האתר, ואולם, בשום מקרה לא תישא 'מכניק בע"מ' אחריות כלשהי, והיה והאספקה תתעכב בעקבות גורמים אשר אינה בשליטתה, כגון, שביתה במכס, שביתה בדואר וכד'.

'מכניק בע"מ' מתחייבת לשלוח למזמין/ה מוצר חדש בלבד ובאריזתו המקורית, אלא אם כן תואם וסוכם עם המזמין/ה מראש כי המדובר במוצר מתצוגה או משומש, ומתחייבת לספק המוצר עם תעודת אחריות / ו או שירות. הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/ או למי מטעמו כל טענה ו/ או תביעה כנגד בעלי האתר ו / או מפעיליו / או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו / או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו. לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש אזרח ישראל שגילו מעל 18 שנים.

אופן ביצוע הזמנה

א. לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את מכניק בע"מ לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנתך נקלטו במערכת.

ב. רק לאחר שמכניק בע"מ תסיים לבדוק את פרטיך [כגון תוקף וחוקיות כרטיס האשראי שלך, זהותך וכד'], ויתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי, או יצרניהם או מפיציהם בישראל.

ג. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר,כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי מכניק בע"מ.

ד. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תיהא חברת מכניק בע"מ רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

ה. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין.

מועד אספקה

א. זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 7 יום (להלן:" מועדי האספקה"). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים.

ב. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו [כגון שביתה במכס או בדואר וכד'] יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת/אספקת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי,ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצרו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאיים מנהלי האתר מטעמה של חב' מכניק בע"מ להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של הרוכש מבצע הפעולה.

ג. המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל, באמצעות שליחים ו/או באמצעות נציגים מטעם מכניק בע"מ, או באמצעות מסירה במשרדי מכניק. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת שמוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע"י מכניק בע"מ ואינם בשליטתה, והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה שלא סופקו באמצעות שליח מטעם החברה.

ד. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם מכניק בע"מ, ובכפוף לרשימת הישובים אשר בידי מכניק בע"מ בהן מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם מכניק בע"מ לבצע את משלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים, כגון אספקת המוצר במשרדי מכניק.

יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה מכניק בע"מ הפוסקת הבלעדית בעניין זה.

ה. במידה והרוכש יהיה מעוניין בכך, יוכל לסור למשרדי מכניק בע"מ ולקבל המוצר שהוזמן בעצמו בלא כל עלות נוספת למחיר.

מחירים ואמצעי תשלום

א. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת בטלפון או בפקס, או בהמחאה/מזומן באחת מחנויות מכניק בע"מ, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר, או בהמחאה בעת האספקה.

ב. מכניק בע"מ רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי המשלוח והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שייתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה במלואו.

ג. כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

ביטול עיסקה

א. המזמין רשאי לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית וללא פגם כלשהו, כאשר לא נעשה בהם שימוש, על ידי הבאתם למשרדי 'מכניק בע"מ'. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששולם עבורם, בניכוי דמי משלוח.

אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם מכניק בע"מ ונמצא שהוא לא הוחזר כנדרש, באריזתו החדשה והמקורית, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה הזיכוי יהיה יחסי לערך המוצר שהוחזר, בניכוי הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה,פתיחת החומרים המתכלים במכשיר, ו/או כל הוצאה או התחייבות אחרת שמכניק בע"מ תוציא או שהיא התחייבה עליהם בשל התקשרות בעסקה או בשל ביטולה.

ב. במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.

ג. אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום, אתה רשאי לשלוח את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר.לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק.

אחריות

א. מכניק בע"מ ו/או מי מטעמו אינם מייצרים את המוצרים, ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. לעתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד מכניק בע"מ לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.

אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כפי שפרטנו בתנאי שימוש אלה.

ב. האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים, היבואנים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. היצרנים, היבואנים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.

ג. בשום נסיבות לא תחול על מכניק בע"מ ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, בכלליות האמור לעיל, לרבות, ומבלי לפגוע ואו לדרוש דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש במוצרים, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע למכניק בע"מ ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

ד. מכניק בע"מ ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר. פניות למשרדי 'מכניק בע"מ'

בכל שאלה אודות אתר זה ו/או שירותי 'מכניק בע"מ', ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות 'מכניק בע"מ', ניתן לפנות ישירות למשרד בדואר אלקטרוני, mechanik@mechanik.co.il, או בטל' 03-5627015. תשובות תינתנה בהקדם האפשרי.

אחריות מידע ושימוש באתר

המידע המוצע לציבור באתר הינו "כמות שהוא" (As is). 'מכניק בע"מ' לא ישא באחריות להתאמת המידע לצורכי המשתמש. כמו כן, לא ישא 'מכניק בע"מ' באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג באתר. לא ישא 'מכניק בע"מ' באחריות לשינויים שנעשו בחומרים המוצגים באתר על ידו, על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש באתר. 'מכניק בע"מ' לא ישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר. לעניין סעיף זה, "'מכניק בע"מ'" משמע, לרבות עובדיו ונציגיו.

שמירת סודיות

מידע אישי שנמסר ל'מכניק בע"מ' באמצעות אתר זה, יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1891. פרסומים רשמיים של 'מכניק בע"מ' במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של 'מכניק בע"מ', רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

XHTML 1.0 תקני! CSS תקני!

עגלת קניות

אין לך מוצרים בעגלת הקניות

חיפוש

דפי מידע

Feedback Form